Andmekaitseselgitus

 • Andmekaitseselgitus

  Käesolevas andmekaitseselgituses on kirjeldatud seda, kuidas me töötleme isikuandmeid EcoUp Oyj-s ja kontserni kuuluvates firmades (kontsernifirmad), mille hulka kuuluvad lisaks emafirmale Ekovilla Oy, Ekovilla Sverige AB, Uudenmaan Imupalvelu Oy, Eko Asennuspalvelu Oy ning Suomen Puukuitueriste Oy. Käesolev andmekaitseselgitus puudutab isikuandmete töötlemist kliendi- ja turunduskommunikatsioonis ning klientide, kaubatarnijate, koostööpartnerite, potentsiaalsete klientide ning kontsernifirmade veebilehekülgede ja muude võimalike elektrooniliste teenuste kasutajate puhul. Käesolevat andmekaitseselgitust kohaldatakse lisaks tarbijaklientidele ka firmaklientide isikuandmete töötlemisele.

   

  Me järgime alati isikuandmete töötlemisele kohaldatavaid andmekaitse seadusi, kaasa arvatud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (2016/679) (andmekaitsemäärus) ning Soome andmekaitseseaduse (1050/2018) sätteid ja põhimõtteid. Me töötleme isikuandmeid ainult seaduslike töötlemispõhimõtete alusel ja läbipaistvalt.

   

  „Isikuandmete“ või „andmete“ all mõistetakse kõiki füüsilist isikut (registreeritut) puudutavaid andmeid, mille järgi saab teda otseselt või kaudselt ära tunda, nagu andmekaitsemääruses on sätestatud. Andmed, mille järgi registreeritut ei saa otseselt või kaudselt ära tunda, ei ole isikuandmed.

   

  Küpsiste kasutamise kohta saate lisateavet meie küpsiste kasutamise poliitikast, mille juurde pääsete siit.

   

  1. Registripidaja

   

  Käesoleva andmekaitseselgitusega seoses tegutseb registripidajana EcoUp Oyj.

   

  Ka teised kontsernifirmad võivad olukorrast olenevalt tegutseda registripidajana. EcoUp kontserni kuuluvad firmad on esitatud allpool.

   

  EcoUp Oyj

  Y-tunnus: 0297617-0

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Ekovilla Oy

  Y-tunnus: 3098689-4

  Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  Ekovilla Sverige AB

  Y-tunnus: 559113-8002

  c/o True Value Redovisning AB 591 35 Motala

   

  Uudenmaan Imupalvelu Oy

  Y-tunnus: 0424663-0

  Ilveskuja 1, 01900 Nurmijärvi

   

  Eko Asennuspalvelu Oy

  Y-tunnus: 2838744-6

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Suomen Puukuitueriste Oy

  Y-tunnus: 0600544-3

  c/o Ekovilla Oy Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  EcoUp kontserni andmekaitse eest vastutaja:

  Eero Heikkinen

  Aadress: Kansankatu 49, 90100 Oulu

  E-postiaadress: privacy@ecoup.fi

   

  Kontaktandmed seoses andmekaitsega:

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

  E-postiaadress: privacy@ecoup.fi

   

  1. Registreeritud

   

  Isikuandmete töötlemise objektidena on registreeritud:

   

  • klientfirmade esindajad ja tarbijakliendid
  • kontaktivõtupalve esitanud isikud
  • potentsiaalsed kliendid (tarbijakliendid ja klientfirmade esindajad)
  • kaubatarnijad, teenusepakkujad, muud koostööpartnerid ja nende esindajad
  • veebilehekülgede külastajad ja muude elektrooniliste teenuste kasutajad

   

  1. Isikuandmete õiguslikud alused ja kasutusotstarbed

   

  Me töötleme isikuandmeid kõigis olukordades vaid ettemääratud kasutusotstarbeks ja sellest tulenevas ulatuses.

   

  Lepingud ja neile eelnevad toimingud

  Isikuandmete töötlemine toodete ja teenuste tarnimiseks registreeritutele ning isikuandmete töötlemine nende lepingute täitmiseks, mille osapooleks registreeritu on, samuti lepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja lepingutega seotud kohustuste ja õiguste rakendamiseks (näiteks arveldamine, sissenõudmine, lepingute või tarnetega seotud läbirääkimised ja kommunikatsioon), põhineb kohaldatavas osas vastavalt andmekaitsemäärusele lepingu täitmisel või lepingu sõlmimisele eelnevatel toimingutel.

   

  Õigustatud huvi

  Isikuandmete töötlemine kliendisuhete või tarnija-kliendi suhete haldamiseks, hoidmiseks ja ülalpidamiseks, kommunikatsiooniks, kliendirahuloluküsitluste korraldamiseks ja brändiuuringuteks ning müügiks ja turundustoiminguteks (kaasa arvatud telefoniturundus ja muu otseturundus, samuti turunduse kavandamine ja jälgimine), samuti äritegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks põhineb registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvil. Ka töötlemine seoses toodete ja teenuste tootmisega, tarnimise, müügi ja muude lepingusuhetega seotud küsimustega, samuti turundusega, mis kuulub vastuvõtja vastutusalasse firmas, põhineb kohaldatavas osas registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvil.

   

  Kui me töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel, kaalume sellise töötlemise kasu ja võimalikku kahju registreeritule ning oleme jõudnud järeldusele, et registreeritute õigused ja huvid ei välista õigustatud huvi. Registreeritutel on siiski õigus olla vastu isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguslikul huvil, esitades isiklikult vastava olukorraga seotud põhjenduse. Siis me hindame, kas töötlemiseks on vastuseisust hoolimata olemas märkimisväärselt tähtis põhjus, mis tõrjub kõrvale registreeritu õigused ja vabadused, või kas töötlus on lubatud muul andmekaitsemääruse kohasel alusel. Registreeritul on siiski alati õigus olla vastu isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Me anname nõudmise korral ka lisateavet seoses sellise töötlemise ja sellega mittenõustumise õigusega. Võite võtta ühendust meie andmekaitse eest vastutajaga.

   

  Seadusjärgne kohustus

  Isikuandmete töötlemine põhineb seadusjärgsel kohustuse järgimisel näiteks siis, kui raamatupidamis- ja maksuseadused ning seadusjärgsed aruandekohustused eeldavad isikuandmete töötlemist.

   

  Isikuandmeid võidakse töödelda ka reklamatsioonide ja eriarvamuste lahendamiseks, seoses kohtuhagide ja nõuetega, samuti kliendivaidluste komisjoni menetluste ja kohtuprotsessidega ning vastavate kohtumenetlustega. Isikuandmeid võidakse töödelda ka kuritarvituste väljaselgitamiseks ning vara kaitsmiseks ja inimeste turvalisuse tagamiseks. Selles osas võib isikuandmete töötlemine põhineda olukorrast olenevalt lepingusuhtel, seadusjärgse kohustuse järgimisel või õigustatud huvil.

   

  Nõusolek

  Isikuandmeid võidakse töödelda kõigil neil kasutusotstarvetel, millele registreeritu on andnud oma nõusoleku. Näiteks elektrooniline otseturundus eraisikutele eeldab registreeritu nõusolekut. Lisaks sellele võib registripidaja koguda kasutaja nõusolekul muude kui vältimatute küpsiste alusel saadud isikuandmeid näiteks veebilehekülgede kasutajate hulga jälgimiseks ning lehekülgede kasutamist puudutava statistika koostamiseks ja turunduse suunamiseks.

   

  1. Töödeldavad isikuandmed

   

  Kliendiregistris sisalduvad isikuandmed:

  • kontaktandmed ja tellimisandmed/pakkumisküsitluse andmed, nagu nimi, e-postiaadress, telefoninumber
  • töö- ja teenusesuhtega seotud andmed*, nagu organisatsioon, ametikoht, vastutusvaldkond
  • tööandjafirma kontakt- ja taustaandmed
  • kategoriseerimisandmed (näiteks turunduskeelud ning üritustel osalemised ja vastukajad)*

   

  Muude ärisündmuste, kontaktivõttude ja turundusega seotud isikuandmed: 

  • kontaktandmed ja tellimisandmed/pakkumisküsitluse andmed, nagu nimi, e-postiaadress, telefoninumber
  • töö- ja teenusesuhtega seotud andmed*, nagu organisatsioon, ametikoht, vastutusvaldkond
  • ostetud toodete/teenuste andmed
  • sündmusandmed, näiteks üritustel osalemine või müügiosakonna ja klienditeeninduse kontaktivõtud*
  • võimalikud load ja nõusolekud*
  • võimalikud muu isiku nõusolekul kogutud andmed
  • turundussõnumite saatmis-, avamis- ja klõpsamisandmed*
  • andmed firma veebilehekülje kasutamise kohta, nagu aeg, leheküljed ja kestus
  • andmed juhendite ja muu materjali tellimise ja allalaadimise kohta

   

  Tarnijate registriga seotud isikuandmed:

  • kaubatarnijate, klientide ja muude koostööpartnerite kontaktandmed* (näiteks nimi, e-postiaadress, mobiiltelefoni või muu telefoni number, postiaadress, keel, ametiaste, amet või positsioon, organisatsiooni nimi, kontaktilogi)
  • arveldusandmed*

   

  Veebilehekülgede ja elektrooniliste teenuste kasutamisest tekkinud isikuandmed:

  • küpsiste ja vastavate tehnoloogiate alusel kogutud isikuandmed
  • andmesüsteemide kasutamisest kogunenud logiandmed

   

  * vabatahtlikud isikuandmed. Muud isikuandmed on vältimatud näiteks tellimuste kohaletoimetamiseks ja teenuste pakkumiseks, kliendisuhete, kommunikatsiooni ja müügi korraldamiseks, ürituste läbiviimiseks ja õiguslike kohustuste täitmiseks. Küpsiste alusel kogutavad andmed on vabatahtlikud selles osas, milles on tegemist muude kui vältimatult vajalike küpsiste alusel kogutavate andmetega.

   

  1. Reeglipärased andmeallikad

  Isikuandmeid kogutakse peamiselt järgmistest allikatest:

  • registreeritute enda teatatud andmed veebilehekülje, sotsiaalmeedia, telefoni, e-posti, tellimuse või muu kontaktivõtu/kanali kaudu (eraviisiline andmeallikas)
  • kontsernifirma kliendiregister (eraviisiline andmeallikas)
  • Suomen Asiakastieto Oy otsustajate registrist, firmade avalikult veebileheküljelt, internetiteenindusest või muudest vastavatest registritest saadud firmade kontaktisikute andmed
  • tagasiside- ja pakkumiskutse blankett (eraviisiline andmeallikas)
  • koosolekuprotokollid (eraviisiline andmeallikas)
  • avalikud veebileheküljed, näiteks ytj.fi

   

  1. Isikuandmete üleandmine ja vastuvõtjad

  Isikuandmete töötlemisel võidakse kasutada mitmesuguste kolmandate isikute teenuseid (näiteks raamatupidamisfirma, paigaldusfirma ja IT tugi ning kommunikatsiooniteenistused). Oleme sõlminud nendega andmekaitseseadustega nõutavad lepingud.

   

  Isikuandmeid võidakse edastada ja loovutada EcoUp kontserni sees ja kontsernifirmade vahel käesolevas andmekaitseselgituses kirjeldatud kasutusotstarvetel ja vastavalt andmekaitseseaduste nõuetele.

   

  Isikuandmeid võidakse üle anda ametiasutustele seadustega ettenähtud viisil. Võime ka hädaolukordades või muudes ootamatutes situatsioonides loovutada isikuandmeid inimeste või vara kaitsmiseks. Lisaks võime anda isikuandmeid üle, kui üks või teine kontsernifirma osaleb kohtuprotsessil või muudes vaidluste lahendamise organites toimuvates menetlustes. Kui EcoUp kontsern või kontsernifirmad osalevad ühinemises, äritegevuse müügis või muudes firmadevahelistes toimingutes, võidakse isikuandmeid üle anda kolmandatele osapooltele.

   

  1. Isikuandmete edastamine väljapoole ELi või EMPd

   

  Me töötleme andmeid peamiselt Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) piirides, kuid neid võidakse töödelda ka väljaspool ELi ja EMPd. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole ELi või EMPd, hoolitseme isikuandmete edastamise seaduslikkuse eest sobiva kaitsemehhanismiga, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni standardseid andmekaitseklausleid.

   

  Taotluse korral anname isikuandmete edastamise ja kaitsemehhanismide kohta lisateavet.

   

  1. Isikuandmete säilitusajad ja säilitamist puudutavad kriteeriumid

   

  • Isikuandmeid töödeldakse üldjuhul nii kaua, kui tarbija- või firmakliendi suhe seda eeldab. Klienti puudutavaid andmeid töödeldakse siiski maksimaalselt kümme (10) aastat kliendi viimasest kontaktivõtust või viimasest ärisündmusest, pidades silmas võimalikke reklamatsioone ja vastutust seoses vigadega.
  • Kliendi ja potentsiaalse kliendi turundusega seotud kontaktandmeid töödeldakse nii kaua, kuni turundustegevus on suunatud registreeritule või registreerituga ollakse kontaktis teatud teenuste või toodete puhul ning registreeritu ei ole teatanud, et on vastu isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil või kui otseturundus põhineb nõusolekul ja registreeritu ei ole antud nõusolekut tühistanud. Telefoniturunduseks kasutatavaid kontaktandmeloetelusid säilitame siiski maksimaalselt
  • Müügiga seoses töödeldud ja tarbijatega seotud isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kuni leping või projekt on jõus.
  • Seadusjärgsete kohustuste alusel töödeldavaid andmeid käideldakse ja säilitatakse nii kaua, kui seadused seda eeldavad.

   

  Eespool kirjeldatud põhireeglitest erinevalt võidakse isikuandmeid säilitada vajaliku aja jooksul, kui neid vajatakse näiteks reklamatsiooni või vastava asja lahendamiseks või seoses kohtuprotsessiga. Taotluse korral anname lisateavet isikuandmete säilitamise aegade ja säilitamist puudutavate kriteeriumide kohta.

   

  1. Automaatne otsustamine ja profileerimine

   

  Me ei kasuta andmeid selliseks automaatseks otsustamiseks või profileerimiseks, millel oleks registreeritule õiguslikke või vastavaid mõjusid.

   

  1. Ühise registri pidamine seoses Facebooki teenustega

   

  Kui me peame ülal firmalehekülgi Facebookis, siis on Facebook ja käesoleva andmekaitseselgituse kohane registripidaja andmekaitseseaduste mõistes ühised registripidajad kohaldatavas osas Facebookis, käideldes nende lehekülgede külastajate isikuandmeid.

   

  Facebook töötleb isikuandmeid omaenda andmekaitsepoliitika kohaselt, millele pääsete juurde siit. Facebook vastutab oma teenuste puhul andmekaitseseadustes ettenähtud kohustuste täitmise ja registreeritu õiguste tagamise eest. Käesoleva andmekaitseselgituse järgne registripidaja töötleb Facebooki firmalehekülgede kaudu kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale andmekaitseselgitusele.

   

  Lisateavet Facebooki ja lehekülgede pidaja teostatavast isikuandmete töötlemisest ja ühise registri pidajate vastutuse omavahelisest jaotusest leiate Facebooki registripidajate kohta käivast lisast ja lisaks siit.

   

  Facebooki andmekaitseseadeid võite hallata oma Facebooki konto kaudu, lisaks saab võtta ühendust Facebookiga, kui soovite kasutada registreeritu õigusi. Kontaktandmed leiate eespool nimetatud Facebooki andmekaitsepoliitikast. Võite ka alati võtta ühendust käesoleva andmekaitseselgituse kohase registripidajaga, et saada lisateavet ning kasutada registreeritu õigusi.

   

  1. Isikuandmete kaitse põhimõtted

   

  Me kaitseme isikuandmeid asjakohaste tehniliste ja organisatoorsete meetmetega. Püüame ka kindlustada oma süsteemide toimivust rikkeolukordades ja andmete taastamise võimalusi.

   

  Andmeid säilitatakse eesmärgipäraselt kaitstud serverites, mille tehniline andmekaitse tagatakse mitmel eri viisil. Isikuandmetele juurdepääsu hallatakse näiteks ametikohtadel põhinevate kasutusõigustega. Võimalikku manuaalset materjali hoitakse lukustatud ruumis, kuhu pääsevad ainult eriõiguse saanud isikud.

   

  1. Registreeritu õigused

   

  Registreeritu õiguste kohaldamine teatavas konkreetses olukorras oleneb isikuandmete kasutuseesmärgist ja -situatsioonist.

   

  Õigus pääseda juurde isikuandmetele (kontrolliõigus)
  Registreeritul on õigus saada andmekaitseseaduste kohaselt kinnitus selle kohta, kas registreeritu isikuandmeid töödeldakse, ja kui neid töödeldakse, saada juurdepääs andmetele, samuti õigus saada andmekaitseseadustes kindlaksmääratud teavet isikuandmete töötlemise kohta. Lisaks on registreeritul õigus saada isikuandmete koopia.

   

  Õigus isikuandmete parandamisele
  Registreeritul on andmekaitseseaduste kohaselt õigus nõuda, et parandataks teda puudutavad vigased või puudulikud andmed.

   

  Õigus olla vastu isikuandmete töötlemisele
  Registreeritul on andmekaitseseaduste kohaselt õigus olla vastu õigustatud huvil põhinevale isikuandmete töötlemisele. Registreeritu peab oma nõudmisega seoses kindlaks määrama selle eriolukorra, mille alusel ta ei ole nõus isikuandmete töötlemisega. Registripidaja võib keelduda selle nõudmise täitmisest seaduses sätestatud alustel. Registreeritul on siiski alati õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel ja otseturundusega seotud profileerimiseks.

   

  Õigus andmetöötluse piiramisele

  Registreeritul on andmekaitseseaduste kohaselt õigus nõuda, et registripidaja piiraks tema isikuandmete töötlemist näiteks sellises olukorras, kus registreeritu ootab registripidaja vastust palvele andmete parandamise või kustutamise kohta.

   

  Õigus isikuandmete kustutamisele (õigus saada unustatuks)
  Registreeritul on andmekaitseseaduste kohaselt õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

   

  Õigus kanda isikuandmed üle ühest süsteemist teise

  Selles osas, mille puhul registreeritu on ise esitanud registripidajale oma isikuandmeid, mida töödeldakse registreeritu nõusoleku alusel, või lepingu täitmisel põhinevaks töötlemiseks, on registreeritul teatud eeldustel õigus saada andmed masinloetaval kujul ja kanda need üle teisele registripidajale.

   

  Õigus tühistada nõusolek
  Kui isikuandmete töötlemine põhineb registreeritu antud nõusolekul, on registreeritul õigus tühistada nõusolek, teatades sellest registripidajale. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist toimunud isikuandmete töötlemist.

   

  Otseturunduse keeld
  Registreeritul on õigus keelata otseturundus ning tühistada elektrooniliseks otseturunduseks antud nõusolek.

   

  Õiguste kasutamine

  Registreeritute õigustega seotud palved esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt käesoleva andmekaitseselgituse punkti 1 alapunkti „Kontaktandmed“ kohaselt.

   

  Isik tuvastatakse enne andmete väljastamist, mistõttu võime küsida lisaandmeid. Kui registreeritu palvega ei saa nõustuda, teatatakse registreeritule keeldumisest kirjalikult.

   

  Õigus esitada kaebus ametiasutusele

  Registreeritul on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveametnikule, kui registreeritu leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on toimitud andmekaitseseaduste vastaselt.

   

  Andmekaitsevoliniku kontaktandmed leiate siit.

   

  1. Andmekaitse selgituse muudatused

   

  Me arendame oma teenuseid ja tegevust pidevalt ning võime aeg-ajalt muuta käesolevat andmekaitse selgitust, kui isikuandmete töötlemise tavad või eesmärgid muutuvad. Soovitame regulaarselt kontrollida käesolevat andmekaitse selgitust, et näha selle muudatusi. Uusim versioon on saadaval kontsernifirmade veebilehekülgedel.

   

  Käesolev andmekaitse selgitus on avaldatud 31.08.2021.