Käyttöehdot ja rekisteriote

 • Tietosuojaseloste

  Tietosuojaseloste

  Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja EcoUp Oyj:ssä ja sen konserniyhtiöissä (”Konserniyhtiöt”), joihin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Ekovilla Oy, Ekovilla Sverige AB, Uudenmaan Imupalvelu Oy, Eko Asennuspalvelu Oy sekä Suomen Puukuitueriste Oy. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä asiakas- ja markkinointiviestinnässä sekä asiakkaiden, tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden, potentiaalisten asiakkaiden ja Konserniyhtiöiden verkkosivujen ja mahdollisten muiden sähköisten palveluiden käyttäjien osalta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden ohella myös yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

  Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansallisen tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä ja periaatteita. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla.

  ”Henkilötiedoilla” tai ”tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

  Rekrytointiin sovelletaan erillistä työnhakijoiden tietosuojaselostetta, kts. valikko tällä sivulla

  Evästeiden käyttöä koskien saat lisätietoja evästekäytännöstämme, johon pääset tästä.

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Tämän tietosuojaselosteen osalta rekisterinpitäjänä toimii EcoUp Oyj

  Myös muut Konserniyhtiöt voivat käsittelytilanteesta riippuen toimia rekisterinpitäjän asemassa. EcoUp-konserniin kuuluvat yhtiöt löydät alta.

   

  EcoUp Oyj

  Y-tunnus: 0297617-0

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Ekovilla Oy

  Y-tunnus: 3098689-4

  Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  Ekovilla Sverige AB

  Y-tunnus: 559113-8002

  c/o True Value Redovisning AB 591 35 Motala

   

  Uudenmaan Imupalvelu Oy

  Y-tunnus: 0424663-0

  Ilveskuja 1, 01900 Nurmijärvi

   

  Eko Asennuspalvelu Oy

  Y-tunnus: 2838744-6

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Suomen Puukuitueriste Oy

  Y-tunnus: 0600544-3

  c/o Ekovilla Oy Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  EcoUp-konsernin tietosuojavastaava:

  Eero Heikkinen

  Osoite: Kansankatu 49, 90100 Oulu

  Sähköposti: privacy@ecoup.fi

   

  Yhteydenotot tietosuojaan liittyen:

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

  Sähköposti: privacy@ecoup.fi

   

  1. Rekisteröidyt

  Henkilötietojen käsittelyn kohteena olevat rekisteröidyt:

   

  • Asiakasyritysten edustajat ja kuluttaja-asiakkaat
  • Yhteydenottopyynnön jättäneet henkilöt
  • Potentiaaliset asiakkaat (kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaiden edustajat)
  • Tavarantoimittajat, palveluntarjoajat, muut yhteistyökumppanit ja näiden edustajat
  • Verkkosivujen kävijät ja muiden sähköisten palveluiden käyttäjät

   

  1. Henkilötietojen oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset

  Käsittelemme kaikissa tilanteissa henkilötietoja vain ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja sen vaatimassa laajuudessa

   

  Sopimukset ja niitä edeltävät

  Henkilötietojen käsittely tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi rekisteröidyille ja henkilötietojen käsittely niiden sopimusten joissa rekisteröity on osapuolena täytäntöönpanemiseksi sekä niistä neuvottelemiseksi ja sopimuksiin liittyvien velvoitteiden ja oikeuksien toteuttamiseksi (esimerkiksi laskutus, perintä ja sopimuksiin tai toimituksiin liittyvät neuvottelut sekä viestintä) perustuu soveltuvin osin tietosuoja-asetuksen mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanemiseen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

   

  Oikeutettu etu

  Henkilötietojen käsittely asiakkuuksien taikka toimittaja- päämiessuhteiden hallintaan, hoitoon ja ylläpitoon, viestintään, asiakastyytyväisyyskyselyihin ja bränditutkimuksiin sekä myyntiin ja markkinointitoimenpiteisiin (mukaan lukien puhelinmarkkinointi ja muu suoramarkkinointi sekä markkinoinnin suunnittelu ja seuranta) sekä liiketoiminnan kehittämiseen, analytiikkaan ja raportointiin perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Myös käsittely liittyen tuotteiden ja palvelujen valmistamineen, toimittamiseen, myyntiin ja muihin sopimussuhteisiin liittyviin asioihin sekä markkinointiin, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään, perustuu soveltuvin osin rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

   

  Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, esittämällä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän perusteen. Tällöin arvioimme, onko käsittelyyn vastustuksesta huolimatta olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai onko käsittely sallittua muulla tietosuoja-asetuksen mukaisella perusteella. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Annamme myös pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn ja vastustamisoikeuteen liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

   

  Lakisääteinen velvoite

  Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen esimerkiksi siltä osin kuin kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä lakisääteiset raportointivelvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

   

  Henkilötietoja voidaan käsitellä myös reklamaatioiden ja erimielisyystilanteiden selvittämiseen, oikeudellisiin kanteisiin ja vaatimuksiin liittyen sekä kuluttajariitalautakuntamenettelyihin ja oikeudenkäynteihin sekä vastaaviin oikeudellisiin menettelyihin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös väärinkäytösten selvittämiseen ja omaisuuden suojan sekä henkilöiden turvallisuuden varmistamiseen. Tältä osin henkilötietojen käsittely voi perustua tilanteesta riippuen sopimussuhteeseen, lakisääteiseen velvoitteen noudattamiseen tai oikeutettuun etuun.

   

  Suostumus

  Henkilötietoja voidaan käsitellä kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa. Esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi yksityishenkilöille edellyttää rekisteröidyn antamaa suostumusta. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä käyttäjän suostumuksella muiden kuin välttämättömien evästeiden perusteella kerättyjä henkilötietoja esimerkiksi verkkosivuston kävijämäärien seurantaan sekä sivuston käyttöä koskevien tilastojen laatimiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

   

  1. Käsiteltävät henkilötiedot

  Asiakasrekisteriin sisältyvät henkilötiedot: 

  • Yhteystiedot sekä tilaustiedot/tarjouskyselytiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Työ- tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot* kuten organisaatio, tehtävänimike, vastuualue
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Kategorisointitiedot (esim. markkinointikiellot sekä tapahtumaosallistumiset ja -palautteet)*

   

  Muihin liiketapahtumiin, yhteydenottoihin ja markkinointiin liittyvät henkilötiedot: 

  • Yhteystiedot sekä tilaustiedot/tarjouskyselytiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Työ- tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot kuten organisaatio, tehtävänimike, vastuualue
  • Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
  • Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot*
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset*
  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
  • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot*
  • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
  • Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot

   

  Toimittajarekisteriin liittyvät henkilötiedot:

  • Yhteystiedot* tavarantoimittajista, päämiehistä ja muista yhteistyökumppaneista (kuten nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, kieli, arvo, ammatti tai asema, organisaation nimi, yhteysloki)
  • Laskutusta koskevat tiedot*

   

  Nettisivujen ja sähköisten palveluiden käytöstä syntyneet henkilötiedot:

  • Evästeiden ja vastaavien teknologioiden perusteella kerätyt henkilötiedot
  • Tietojärjestelmien käytöstä kertyneet lokitiedot

   

  * vapaaehtoinen henkilötieto. Muut henkilötiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi tilausten toimittamiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi, asiakkuuksien, viestinnän sekä myynnin hoitamiseksi, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden hoitamiseksi. Evästeiden perusteella kerättävät tiedot ovat vapaaehtoisia siltä osin kuin kyse on muiden kuin välttämättömien evästeiden perusteella kerättävistä tiedoista.

   

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötiedot kerätään pääosin seuraavista lähteistä:

  • Rekisteröityjen itse ilmoittamat tiedot verkkosivuston, sosiaalisen median kanavan, puhelimen, sähköpostin, tilauksen tai muun yhteydenoton/kanavan kautta ilmoittamat tiedot (yksityisesti ylläpidetty tietolähde)
  • Konserniyhtiön asiakasrekisteri (yksityisesti ylläpidetty tietolähde)
  • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisesti ylläpidetyiltä verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot
  • Palaute- ja tarjouspyyntölomake (yksityisesti ylläpidetty tietolähde)
  • Palaverimuistiot (yksityisesti ylläpidetty tietolähde)
  • Julkisesti ylläpidetyiltä verkkosivuilta, kuten ytj.fi

   

  1. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat

  Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia kolmansia tahoja (esimerkiksi tilitoimisto, asennuspalvelut ja IT-tuki sekä viestintäpalvelut). Olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

   

  Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EcoUp -konsernin sisällä ja Konserniyhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

   

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Voimme joutua myös hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietoja ihmisten tai omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja, mikäli jokin Konserniyhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Lisäksi mikäli EcoUp-konserni tai Konserniyhtiöt ovat osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.

   

  1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

   

  Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirroista ja suojamekanismeista.

   

  1. Henkilötietojen säilytysajat ja säilyttämistä koskevat kriteerit
  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin kuluttaja- tai yritysasiakkuussuhde sitä edellyttää. Asiakasta koskevia tietoja käsitellään kuitenkin enintään kymmenen (10) vuotta asiakkaan viimeisestä yhteydenotosta tai viimeisestä liiketapahtumasta huomioiden mahdolliset reklamaatiot ja virhevastuuasiat.
  • Asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan markkinointiyhteystietoja käsitellään niin kauan, kun kohdistamme markkinointia rekisteröidylle tai rekisteröityyn ollaan yhteydessä tietyistä palveluista tai tuotteista, eikä rekisteröity ole ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, tai suoramarkkinoinnin perustuessa suostumukseen, peruuttanut antamaansa suostumusta. Puhelinmarkkinointiin käytettäviä yhteystietolistoja säilytämme kuitenkin enintään
  • Myynnin yhteydessä käsiteltyjä ja kuluttajiin liittyviä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin sopimus tai projekti on voimassa.
  • Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin lainsäädännössä edellytetään.

   

  Edellä kuvatuista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi reklamaation tai vastaavan asian selvittämiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen. Annamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista ja säilyttämistä koskevista kriteereistä.

   

  1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröityyn.

   

  1. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin palveluihin liittyen

  Kun ylläpidämme Facebookissa yrityssivuja, Facebook ja tämän tietosuojaselosteen mukainen rekisterinpitäjä ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin kyseisen Facebook-sivun kävijöiden henkilötietojen osalta.

   

  Facebook käsittelee henkilötietoja oman tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti, johon pääset tästä. Facebook vastaa omalta osaltaan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Tämän tietosuojaselosteen mukainen rekisterinpitäjä käsittelee Facebookin yrityssivustojen kautta kerättyjä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

   

  Lisätietoa Facebookin ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä yhteisrekisterinpitäjien välisestä vastuunjaosta löydät Facebookin rekisterinpitäjiä koskevasta lisäyksestä sekä lisäksi täältä.

   

  Facebookin tietosuoja-asetuksia voit hallinnoida Facebooki-tilisi kautta, jonka lisäksi voit olla yhteydessä Facebookin halutessasi käyttää rekisteröidyn oikeuksia. Yhteystiedot löydät edellä mainitusta Facebookin tietosuojakäytännöstä. Voit myös aina olla yhteydessä tämän tietosuojaselosteen mukaiseen rekisterinpitäjään lisätietojen saamiseksi ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi.

   

  1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

   

  Tiedot säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan useilla eri tavoilla. Henkilötietoihin pääsyä hallitaan esimerkiksi työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

   

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyn oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

   

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (”tarkastusoikeus”)
  Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

   

  Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

   

  Oikeus käsittelyn vastustamiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

   

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

   

  Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

   

  Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

   

  Oikeus peruuttaa suostumus
  Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

   

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus.

   

  Oikeuksien käyttäminen

  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tämän

  tietosuojaselosteen kohdan yksi Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

   

  Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä johdosta saatamme joutua kysymään lisätietoja. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

   

  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

   

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

   

  1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

  Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme jatkuvasti ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla Konserniyhtiöiden verkkosivuilla.

   

  Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 31.8.2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Käyttöehdot

  Nämä käyttöehdot koskevat Ekovilla Oy:n hallinnoimia sivustoja.  Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

  Sivuston tarkoitus ja vastuunrajoitus

  www.ekovilla.com/fi -sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa Ekovilla Oy:stä sekä yhtiön tuotteista ja palveluista. Pyrimme varmistamaan huolellisesti sivuston toiminnan ja sen sisältämien tietojen oikeellisuuden, mutta emme voi taata sivuston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa, taikka sivustolla olevien tietojen virheettömyyttä tai niiden ajantasaisuutta. Ekovilla Oy voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa sivuston sisältöä.

  Verkkosivustolla olevat tiedot ovat pääosin yleisluonteisia eikä niitä sellaisenaan ole tarkoitettu yksittäistapauksissa sovellettaviksi ohjeiksi. Tästä johtuen käyttäjien on suositeltavaa ottaa yhteyttä Ekovilla Osakeyhtiöön ennen päätösten tekemistä sivustolla olevien tietojen pohjalta.

  Ekovilla Oy ei vastaa ekovilla.com/fi –sivustolla julkaistavien tietojen, palveluiden tai toimintojen käytöstä taikka niiden käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivustolla voi olla viittauksia tai linkkejä muiden tahojen hallinnoimiin verkkosivustoihin. Emme vastaa missään tilanteessa tällaisten sivustojen sisällöstä tai niiden toimivuudesta.

  Immateriaalioikeudet

  Ellei toisin mainita, tällä sivustolla olevien asiakirjojen ja jokaisen tätä sivustoa varten luodun elementin immateriaalioikeudet omistaa Ekovilla, joka ei myönnä sivuston käyttäjälle muuta lupaa tai oikeutta kuin oikeuden selailla ja katsella sivustoa.

  Kaikkien sivustolla julkaistujen asiakirjojen jäljentäminen on sallittu yksinomaan informatiivisessa tarkoituksessa ja vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Mikä tahansa jäljentäminen ja kopioiden käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty, paitsi Ekovilla Oy:n luvalla. Sivustolla mainitut logot, tuotteet, tavaramerkit ja verkkotunnukset omistaa Ekovilla Oy.

  Tekijänoikeus, tavaramerkit ja tunnukset

  www.ekovilla.com/fi -sivuston sisällön omistaa Ekovilla Oy. Sivusto sisältää mm. tekijänoikeudella suojattua materiaalia, sekä suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Sivuston sisällön kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Tekijänoikeudella suojattua sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti lähde mainiten. Linkittäminen sivustolle tai sivustoon viittaaminen on sallittua, jos se tapahtuu hyvän tavan mukaisesti eikä luo perusteetonta mielikuvaa yhteistyöstä Ekovilla Oy:n kanssa.

  Henkilötietojen käsittely

  Ekovilla Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt henkilötiedot tallennetaan ekovilla.com/fi -www-sivujen asiakasrekisteriin. Tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

  Evästeet

  www.ekovilla.com/fi-sivustolla käytetään evästeitä. Lue lisää.

 • Rekrytoinnin tietosuojaseloste

  Rekrytointia koskeva tietosuojaseloste

  Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme EcoUp Oyj:ssä ja sen konserniyhtiöissä (”Konserniyhtiöt”), joihin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Ekovilla Oy, Ekovilla Sverige AB, Uudenmaan Imupalvelu Oy:n, Eko Asennuspalvelu Oy:n sekä Suomen Puukuitueriste Oy (kukin erikseen ”Työnantaja”) henkilötietoja työntekijöiden rekrytointiin sekä siihen liittyviin toimenpiteisiin. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan työnhakijoiden lisäksi myös erilaisiin harjoitteluihin ja muihin palvelussuhteisiin rekrytoitaviin henkilöihin.

   

  Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain (1050/2018) sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759 /2004) säännöksiä ja periaatteita. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla.

   

  ”Henkilötiedoilla” tai ”tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

   

  Muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleistä tietodsuojaselostetta.

   

  Evästeiden käyttöä koskien saat lisätietoja evästekäytännöstämme, johon pääset tästä.

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Tämän tietosuojaselosteen mukaisena rekisterinpitäjänä toimii rekrytoiva Konserniyhtiö. Tämä on tyypillisesti se Konserniyhtiö, joka on mainittu työnantajatahona työpaikkailmoituksessa ja/tai jolle lähetät työhakemuksesi.

   

  EcoUp-konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

   

  EcoUp Oyj

  Y-tunnus: 0297617-0

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Ekovilla Oy

  Y-tunnus: 3098689-4

  Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  Ekovilla Sverige AB

  Y-tunnus: 559113-8002

  c/o True Value Redovisning AB 591 35 Motala

   

  Uudenmaan Imupalvelu Oy

  Y-tunnus: 0424663-0

  Ilveskuja 1, 01900 Nurmijärvi

   

  Eko Asennuspalvelu Oy

  Y-tunnus: 2838744-6

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Suomen Puukuitueriste Oy

  Y-tunnus: 0600544-3

  c/o Ekovilla Oy Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  EcoUp-konsernin tietosuojavastaava:

  Eero Heikkinen

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

  privacy@ecoup.fi

   

   

  Yhteydenotot tietosuojaan liittyen:

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

  Sähköposti: privacy@ecoup.fi

   

  1. Rekisteröidyt

  Henkilötietojen käsittelyn kohteena olevia rekisteröityjä ovat sellaiset henkilöt, jotka hakevat töihin Konserniyhtiöihin. Lisäksi rekisteröityjä voivat olla myös muut henkilöt, joiden tietoja sisältyy työnhakijan toimittamiin tietoihin esimerkiksi suosittelijat.

   

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

  Henkilötietoja käsitellään työhakemusten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi, työnhakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi sekä rekrytointiprosessiin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi ja niihin liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi.

   

  Oikeutettu etu sekä työsopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano

  Henkilötietojen ensisijaisena käsittelyperusteena on Työnantajan oikeutettu etu. Rekrytointiprosessin johtaessa työsuhteeseen voi Työnantaja käsitellä työnhakijan henkilötietoja työsopimuksen solmimista ja täytäntöönpanoa varten.

   

  Lakisääteinen velvoite

  Lisäksi henkilötietojen käsittely voi soveltuvin osin perustua lakisääteiseen velvoitteeseen.

   

  Suostumus

  Lisäksi Rekisterinpitäjä voi kansallisen sääntelyn niin vaatiessa pyytää työnhakijan suostumuksen tietynlaisten henkilötietojen keräämiseen tai tietyn tyyppiseen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus saatetaan pyytää esimerkiksi soveltuvuusarvioinnin toteuttamiseksi.

   

  1. Käsiteltävät henkilötiedot

  Rekisterinpitäjä käsittelee muun muassa seuraavanlaisia henkilötietoja rekrytointia varten:

   

  • Yhteystiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Hakemukset ja ansioluettelot ja muut rekisteröidyn toimittamat asiakirjat (kuten kopiot todistuksista) jotka voivat sisältää tiedon koulutuksesta (kuten peruskoulutus, tutkinto, muu suoritettu koulutus), sukupuolesta, erityisosaamisesta ja kielitaidosta
  • Tiedot nykyisestä työtehtävästä sekä aikaisemmista työtehtävistä (sisältäen tiedot työnantajasta, tehtävänimikkeestä ja tehtäväkuvauksesta)
  • Työhaastatteluja ja mahdollisia soveltuvuusarviointeja koskevat materiaalit
  • Työnhakijan suosittelijat
  • Käsiteltäväksi saattaa tulla myös rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat henkilötiedot* kuten sosiaalisen median profiilit tai hakemukseen sisältyvä henkilötunnus

   

  * Vapaaehtoinen tieto. Muut henkilötiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi rekrytoinnin hoitamiseksi. Mikäli työnhakija ei halua luovuttaa tietojaan Työnantajalle, häntä ei välttämättä voida ottaa huomioon rekrytointiprosessissa.

   

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään työhakemuksen ja työhaastattelujen kautta. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä, kuten soveltuvuusarvioinnin toteuttavalta palveluntarjoajalta. Henkilötietoja voidaan niin ikään kerätä rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta tai muilta kolmansilta tahoilta.

   

  1. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat

  Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia kolmansia tahoja (esimerkiksi tilitoimisto, asennuspalvelut ja IT-tuki sekä viestintäpalvelut). Olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

   

  Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EcoUp -konsernin sisällä ja Konserniyhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

   

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Voimme joutua myös hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietoja ihmisten tai omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja, mikäli jokin Konserniyhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Lisäksi mikäli EcoUp-konserni tai Konserniyhtiöt ovat osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.

   

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei tämän tietosuojaselosteen nojalla siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

   

  1. Henkilötietojen säilytysajat ja säilyttämistä koskevat kriteerit

  Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi ja mahdollisiin vaatimuksiin vastaamiseksi, kuitenkin enintään yksi (1) vuosi rekrytointiprosessin päättymisestä.

   

  Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan säilyttää myös suostumuksen antamisen yhteydessä ilmoitetun ajan, esimerkiksi tulevia rekrytointiprosesseja varten.

   

  Tarvittavat tiedot siirretään työntekijöiden henkilötietorekisteriin Työnantajan ja työnhakijan solmittua työsuhteen. Konserniyhtiöiden henkilöstöä koskee erillinen tietosuojaseloste.  Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännössä tai muussa sääntelyssä asetetun velvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi edellä kuvatuista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi oikeudenkäyntiin liittyen.

   

  1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä henkilötietoja sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröityyn.

   

  1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

   

  Tiedot säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan useilla eri tavoilla. Henkilötietoihin pääsyä hallitaan esimerkiksi työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

   

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyn oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

   

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (”tarkastusoikeus”)
  Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

   

  Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

   

  Oikeus käsittelyn vastustamiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

   

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

   

  Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

   

  Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

   

  Oikeus peruuttaa suostumus
  Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

   

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus.

   

  Oikeuksien käyttäminen

  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tämän

  tietosuojaselosteen kohdan yksi Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

   

  Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä johdosta saatamme joutua kysymään lisätietoja. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

   

  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

   

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

   

  1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

  Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme jatkuvasti ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla Konserniyhtiöiden verkkosivuilla.

   

  Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 10.9.2021.

 • Kameravalvonnan tietosuojaseloste

  Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja EcoUp Oyj:ssä sekä sen konserniyhtiössä (”Konserniyhtiöt”) kameravalvonnan osalta. Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansallisen tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä ja periaatteita. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla.

   

  ”Henkilötiedoilla” tai ”tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

   

  Muuhun henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat Konserniyhtiöiden muut tietosuojaselosteet, jotka ovat saatavilla Konserniyhtiön verkkosivuilta tai olemalla yhteydessä kyseiseen Konserniyhtiöön.

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Kukin jäljempänä mainituista Konserniyhtiöistä toimii rekisterinpitäjänä toimitiloihinsa liittyvän kameravalvontaan osalta.

   

  EcoUp Oyj

  Y-tunnus: 0297617-0

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

   

  Ekovilla Oy

  Y-tunnus: 3098689-4

  Katajaharjuntie 10, 45720 Kouvola

   

  Eko-Expert KH Oy

  Y-tunnus: 0839082-4

  Yrittäjänkatu 14, 04440 Järvenpää

   

  Yhteydenotot tietosuojaan liittyen:

  Kansankatu 49, 90100 Oulu

  Sähköposti: privacy@ecoup.fi

   

  EcoUp-konsernin tietosuojavastaava:

  Eero Heikkinen

  Osoite: Kansankatu 49, 90100 Oulu

  Sähköposti: privacy@ecoup.fi

   

  1. Rekisteröidyt

  Henkilötietojen käsittelyn kohteena olevia rekisteröityjä ovat Eko-Expert KH Oy:n Järvenpään ja Pöytyän, Ekovilla Oy:n Vantaan, Kuusankosken, Ylistaron ja Kiimingin toimipisteiden kameravalvonnan tallentamat henkilöt.

   

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperuste

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valvoa ja suojata rekisterinpitäjän sekä konsernin ja mahdollisten kolmansien tahojen omaisuutta sekä toimitiloissa liikkuvien henkilöiden turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikosten tai muiden väärinkäytösten kohteeksi joutumista ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämisessä sekä tietyissä tilanteissa auttaa laskutuksen oikeellisuuden tarkistamisessa. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä yksityisyyden suojasta annetun lain (759/2004, muutoksineen) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa tarkoitettuihin käsittelytarkoituksiin.

   

  Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, esittämällä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvän perusteen. Tällöin arvioimme, onko käsittelyyn vastustuksesta huolimatta olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai onko käsittely sallittua muulla tietosuoja-asetuksen mukaisella perusteella. Annamme myös pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn ja vastustamisoikeuteen liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

   

  1. Käsiteltävät henkilötiedot

  Kameravalvonnan tallenteet, jotka sisältävät kuvatiedostoja.

   

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietolähteenä ovat tässä tietosuojaselosteessa mainituissa toimipisteissä sijaitsevat valvontakamerat.

   

  1. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat

  Henkilötietojen käsittelyssä voidaan tarvittaessa käyttää kolmansia tahoja. Olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

   

  Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EcoUp -konsernin sisällä ja Konserniyhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

   

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Voimme joutua myös hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan henkilötietoja ihmisten tai omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja, mikäli jokin Konserniyhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Lisäksi mikäli EcoUp-konserni tai Konserniyhtiöt ovat osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.

   

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei tämän tietosuojaselosteen nojalla siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

   

  1. Henkilötietojen säilytysajat ja säilyttämistä koskevat kriteerit

  Valvontakameroiden tallenteita säilytetään enintään kahden (2) kuukauden ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.

   

  Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännössä asetetun tai viranomaisen määräykseen perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi edellä kuvatuista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi oikeudenkäyntiin tai viranomaisprosesseihin taikka sisäisiin selvitysmenettelyihin liittyen.

   

  1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

   

  1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein, mm. palomuurein ja pääsynvalvonnalla. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

   

  Tiedot säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan useilla eri tavoilla. Henkilötietoihin pääsyä hallitaan esimerkiksi työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

   

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyn oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

   

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (”tarkastusoikeus”)
  Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

   

  Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

   

  Oikeus käsittelyn vastustamiseen
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

   

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

   

  Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

   

  Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

   

  Oikeus peruuttaa suostumus
  Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

   

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus.

   

  Oikeuksien käyttäminen

  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tämän

  tietosuojaselosteen kohdan yksi Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

   

  Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä johdosta saatamme joutua kysymään lisätietoja. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

   

  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

   

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

   

  1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

  Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.  Uusin versio on saatavilla Konserniyhtiöiden verkkosivuilla.

   

  Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 31.8.2021.